Gebruikersvoorwaarden

Belangrijke juridische Mededeling

Gelieve deze mededeling aandachtig door te nemen voordat je gebruik maakt van deze site. Deze mededeling regelt het gebruik van de site en van alle informatie die zich op deze site bevindt.

Toepassingssfeer

Deze site richt zich uitsluitend tot mensen die gevestigd zijn in België. De informatie met betrekking tot producten, diensten en promotieacties is alleen in België van toepassing.

Algemeen

De toegang tot deze site van Mora BVBA en het gebruik ervan zijn onderworpen aan de onderstaande bepalingen en voorwaarden en aan de wetgeving die geldt in België.

Auteursrecht

Copyright © Mora BVBA 2011. Alle rechten voorbehouden.

Alle auteursrechten en andere rechten inzake intellectuele eigendom betreffende teksten, afbeeldingen, geluiden, software en ander materiaal op deze site berusten bij Mora BVBA.

Het is u toegestaan deze site te raadplegen en uittreksels ervan te reproduceren door afdrukken, downloaden naar harde schijf of verspreiding onder derden, maar uitsluitend voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de voormelde kennisgeving betreffende het auteursrecht op elk uittreksel wordt overgenomen.

Reproducties van delen van deze site mogen in geen geval verkocht of verspreid worden met commerciële bedoelingen; ze mogen evenmin gewijzigd worden of opgenomen worden in enige andere omgeving, publicatie of site, al dan niet op papier of in elektronische vorm, met inbegrip van het doorsturen naar enige andere site. Er wordt geen enkele andere vergunning noch enig ander recht verleend.

Merken

Alle merken die op deze site te zien zijn, zijn eigendom van Mora BVBA. Zonder volledig te willen zijn, omvatten deze merken o.a. de naam Mora, Ad van Geloven, Van Lieshout, Van Geloven en Welten. Het ongeoorloofd gebruik van enig merk op deze site is ten strengste verboden.

Productbeschikbaarheid

Een verwijzing naar een product of dienst op deze site mag niet worden beschouwd als een aanbod om dat product of die dienst te verkopen of te leveren. Voorafgaand aan elke aankoop moeten specifieke inlichtingen worden ingewonnen betreffende de beschikbaarheid en geschiktheid van bepaalde producten of diensten.

Inhoud

De informatie op deze site werd te goeder trouw opgenomen maar is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Ze mag niet de basis zijn voor specifieke doeleinden en er wordt geen enkele garantie gegeven betreffende haar nauwkeurigheid of volledigheid.

Noch Mora BVBA, noch haar of hun directieleden, werknemers of agenten kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, schadegevallen of kosten die voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze site of enige andere ermee gekoppelde site, met inbegrip van – maar niet beperkt blijvend tot – winstderving, onrechtstreekse of incidentele schade of bedrijfsschade.

Wij behouden ons het recht voor de informatie op deze site zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verbeteren wanneer wij dat gepast achten.

Gekoppelde sites

Op diverse plaatsen op deze site krijg je mogelijk automatische links aangeboden naar andere Internet sites die relevant zijn voor een bepaald aspect van deze site. Dat betekent niet noodzakelijk dat Mora BVBA of haar gelieerde vennootschappen banden hebben met die andere sites of hun eigenaars.

Hoewel Mora BVBA ervan uitgaat dat die andere sites je belangstelling verdienen, kunnen noch Mora BVBA, noch haar gelieerde vennootschappen, noch haar of hun directieleden, werknemers of agenten op welke wijze dan ook verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor die andere sites of de informatie die zich daarop bevindt; noch deze sites noch de informatie op deze sites werden door Mora BVBA of haar gelieerde vennootschappen geverifieerd of goedgekeurd.

Indien je vaststelt dat je op een bepaald ogenblik terechtgekomen bent op een andere site, kun je altijd naar deze site terugkeren via de pijl “Vorige” of door het domeinadres van Mora op te geven (http://www.mora.be).